Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2012

laziness
17:37
7221 9bc3
Paris-France
Reposted fromginkgo ginkgo viakeeplooking keeplooking
laziness
17:30
6160 70aa
Reposted fromskatrix skatrix viaaaaddicted aaaddicted

September 09 2012

laziness
16:38
0066 3e81
Reposted frompalesoap palesoap viaPajex Pajex
15:15
laziness
15:14
Reposted frommeem meem viadoubleespresso doubleespresso
laziness
10:59

disneythis-disneythat:

theghostparty:

samspurpletoothbrush:

image

SOMEONE MADE THIS POST BETTER

WOW I DIDN’T THINK THAT WAS POSSIBLE

image

laziness
10:51

September 08 2012

laziness
15:52
1611 146e
Reposted fromblubra blubra viasadi sadi
laziness
15:52
2316 2b98
yes, please. 
Reposted fromyearofsilence yearofsilence viakarcia karcia
laziness
15:50
Zaufanie - wchodzi po schodach, zjeżdża windą.
— true.
Reposted frommadeliine madeliine
laziness
15:45
Mówisz, że powinnam się cieszyć, bo mam jeszcze innych przyjaciół.
Wyobraź sobie kinową salę. Wszystkie miejsca są zajęte, tylko jedno puste. Na które będziesz zwracał największą uwagę?

Nie można jednej kochanej osoby zastąpić drugą. Foteli może przybywać, ale na twoim nikt nie usiądzie. Jedno miejsce pozostanie puste. Twoje będzie puste.
Reposted fromewakuacja ewakuacja viayourheartbeat yourheartbeat
laziness
15:44
Z niektóry­mi de­cyz­ja­mi jest jak z owo­cami, doj­rze­wają w nas do cza­su zbiorów ... cza­sami jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta za zer­wa­nym owocem.
— znalezione
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
laziness
15:44
9156 33ce
laziness
15:42
7241 c75e
Reposted frommarmolada marmolada viapimpmyheart pimpmyheart
laziness
15:29
1621 808f
Reposted frombendem bendem viamaraskowa maraskowa
laziness
15:28
Bachelorette via martymcphly
Reposted fromlugola lugola vialeweloff leweloff
laziness
15:26
Tyle książek do przeczytania, tak mało czasu...
— Frank Zappa
Reposted fromIriss Iriss viaforeveryoung foreveryoung
laziness
15:22
7645 783e 500
Reposted fromgosiaaq gosiaaq viawishyouwerehere wishyouwerehere
laziness
15:16
laziness
15:10
1224 6be4
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl